Politica de confidentialitate

NOT? DE INFORMARE SI POLITICA PRIVIND CONFIDEN?IALITATEA DATELOR (GDPR)

Protejarea datelor dvs. personale este important? pentru Grupul Holleman, care a adoptat principii aplicabile în acest domeniu la nivelul întregului Grup, conform prevederilor din Politica privind confiden?ialitatea datelor disponibil? la https://www.agro-star-sud.ro/legal/17

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 (numit în continuare „GDPR”), Agro Star Sud (Cod fiscal: RO 36785516) - numit? în continuare „Societatea” - furnizeaz? urm?toarele informa?ii referitoare la prelucrarea de c?tre Societatea comercial? a datelor cu caracter personal ale Furnizorilor s?i (numite în continuare „Datele”), a?a cum sunt acestea enumerate mai jos, în calitate de reprezentant al Furnizorului sau al angaja?ilor s?i (în continuare, „Furnizorul”).

Informa?ii suplimentare v? pot fi puse la dispozi?ie dac? este necesar, atunci când solicita?i un anumit serviciu.

Art. 1. Obiectul Notei de Informare

 1. Datele cu caracter personal care urmeaz? s? fie prelucrate de Persoana împuternicit? de Operator în numele Operatorului, precum ?i alte informa?ii privind prelucrarea acestora. Datele prelucrate de Persoana Imputernicita de Operator si scopul prelucrarii lor sunt cele specificate in contractul dintre p?r?i.

 2. Obiectul prelucr?rii datelor, va fi considerat o instruc?iune de prelucrare.

 3. Orice modificare a obiectului prelucr?rii, necesit? o instruc?iune scris? (sau electronic?) din partea Operatorului.

4. Datele procesate de Societate pot include (dar f?r? a se limita la acestea):

 • Pentru majoritatea serviciilor noastre:
  • datele de contact (nume, adresa de domiciliu ?i/sau profesional?, adresa personal? ?i/sau profesional?, num?rul de telefon, adresa email) ?i
  • informa?iile financiare (codul fiscal ?i contul bancar).
  • date privind geo localizarea locului de înc?rcare, desc?rcare, pozi?iei camioanelor
  • date (permis conducere, nume, autoriza?ii si atestate etc) privind conduc?torii auto sau manipulatorii de m?rfuri (macaragii, stivuitori?ti, operatori poduri rulante, legatori de sarcina)
 • Pentru unele dintre serviciile noastre, putem colecta suplimentar (dar f?r? a se limita la acestea): 
  • informa?ii personale (data na?terii, na?ionalitatea, fotografii, date electronice de identificare, cum ar fi modulele cookie, adresele IP ?i parolele);
  • informa?iile profesionale ?i cele referitoare la angajare (educa?ie ?i formare);
  • orice date adunate ca parte a evalu?rii conformit??ii ter?ilor / audit ?i orice alte date pe care le proces?m în contextul rela?iei noastre comerciale, conform prevederilor contractului aplicabil sau Condi?iilor Generale

Art. 2. Prelucrarea datelor conform instruc?iunilor Operatorului

 1. Societatea este responsabil?, în calitate de operator pentru legalitatea prelucr?rii datelor, precum ?i de a da curs solicit?rilor de exercitare a drepturilor  persoanelor vizate derivate din legisla?ia protec?iei prelucr?rii datelor personale.

 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai la instruc?iunea documentat? scris? [sau electronic?] a Operatorului, inclusiv în ceea ce prive?te transferul de date cu caracter personal c?tre o ?ar? ter?? sau o organiza?ie interna?ional?. În cadrul descrierii comenzii indicate în fiecare anex?, Operatorul î?i p?streaz? dreptul complet de a emite instruc?iuni cu privire la tipul, obiectul ?i procedurile de prelucrare a datelor, pe care le poate specifica în detaliu în instruc?iunile individuale emise. Persoana împuternicit? de Operator va documenta ?i va p?stra instruc?iunile primite ?i alte permisiuni într-un mod rezonabil, clar ?i va pune eviden?a la dispozi?ia Operatorului, la cerere. De asemenea, va permite desf??urarea auditurilor, inclusiv a inspec?iilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat ?i contribuie la acestea.

 3. Persoana împuternicit? de Operator p?streaz? o eviden?? a tuturor categoriilor de activit??i de prelucrare desf??urate în numele Operatorului, în condi?iile prev?zute la art. 30 alin. (2) - (4) din Regulamentul Regulamentul general privind protec?ia datelor – GDPR. În cazul în care Persoana împuternicit? de Operator este obligat? s? prelucreze sau s? transfere date chiar ?i f?r? a fi emis? o astfel de instruc?iune conform legisla?iei na?ionale sau a Uniunii Europene, atunci aceasta va notifica Operatorul în scris înainte de a începe activit??ile de prelucrare relevante cu excep?ia cazului în care notificarea este interzis? pe motiv de interes public important.

4. Persoana împuternicit? de Operator va notifica imediat Operatorul în cazul în care consider? c? o instruc?iune din partea Operatorului încalc? orice reglement?ri aplicabile privind protec?ia datelor.

 5. Persoana împuternicit? de Operator va monitoriza respectarea parametrilor de confiden?ialitatea datelor în baza prezentului Act Adi?ional ?i instruc?iunile, precum ?i orice alte aprob?ri din partea Operatorului.

Art. 3. Men?inerea confiden?ialit??ii datelor

 1. În ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal, Persoana împuternicit? de Operator va p?stra confiden?ialitatea datelor, în mod special în leg?tur? cu toate informa?iile colectate ?i ob?inute pe baza rezultatelor prelucr?rii.

 2. Pentru orice persoan? îns?rcinat? cu prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre Persoana împuternicit? de Operator, Persoana împuternicit? de Operator se va asigura c? aceste persoane s-au angajat s? p?streze confiden?ialitatea datelor înainte de a începe activit??ile de prelucrare respective, cu excep?ia cazului în care aceste persoane sunt supuse unor obliga?ii adecvate privind protec?ia datelor prev?zute de lege.

 3. În plus, Persoana împuternicit? de Operator va obliga toate persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal care face obiectul acestui Act Adi?ional (angaja?i, prepu?i etc.) s? transfere aceste date cu caracter personal numai pe baza instruc?iunilor, cu excep?ia cazului în care aceast? obliga?ie exist? deja prin lege. Persoana împuternicit? de Operator va oferi angaja?ilor în cauz? informa?ii corespunz?toare privind instruc?iunile de transfer aplicabile acestora ?i privind consecin?ele oric?rei înc?lc?ri a confiden?ialit??ii datelor.

 4. In conformitate cu prezentul articol, obliga?iile persoanelor îns?rcinate de c?tre Persoana împuternicit? de Operator cu prelucrarea datelor, de a p?stra confiden?ialitatea datelor, vor r?mâne impuse acestor persoane chiar ?i dup? încetarea activit??ilor acestora ?i încetarea furniz?rii de servicii pentru Persoana împuternicit? de operator.

Art. 4. Securitatea prelucr?rii

 1. ?inând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum ?i de riscul cu grade diferite de probabilitate ?i gravitate pentru drepturile ?i libert??ile persoanelor fizice, Persoana împuternicit? de Operator va implementa m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunz?tor riscului. Persoana împuternicit? de Operator va sprijini Operatorul, de asemenea, în implementarea m?surilor de securitate tehnice ?i organizatorice, ?inând seama, în acela?i timp, de natura prelucr?rii ?i de informa?iile disponibile. Pentru a evalua nivelul adecvat de protec?ie, trebuie luate în considerare, în mod special, riscurile asociate prelucr?rii, precum: - distrugerea, modificarea sau divulgarea neautorizat? sau accesul neautorizat la astfel de date cu caracter personal - în mod neinten?ionat sau ilegal.

2. În plus, Persoana împuternicit? de Operator va lua în considerare adoptarea urm?toarelor m?suri, dup? caz:

(a)            Pseudonimizarea (definit? conform Art. 4 pct.5 din Regulamentul general privind protec?ia datelor – GDPR) ?i criptarea datelor cu caracter personal;

(b)            Capacitatea de a asigura confiden?ialitatea, integritatea, disponibilitatea ?i rezisten?a continu? a sistemelor ?i serviciilor de prelucrare;

(c)            Restabilirea rapid? a disponibilit??ii ?i accesului la datele cu caracter personal în timp util în cazul în care are loc un incident de natur? fizic? sau tehnic?;

(d)            Implementarea unui proces de verificare ?i evaluare periodic? a eficien?ei m?surilor tehnice ?i organizatorice pentru a garanta securitatea prelucr?rii.

 3. Persoana împuternicit? de operator va sprijini Operatorul în ceea ce prive?te documentarea lu?rii ?i respect?rii m?surilor tehnice ?i organizatorice adoptate de Persoana împuternicit? de Operator cu privire la prelucr?rile de date personale care fac obiectul prezentului Act Adi?ional.

 4. Persoana împuternicit? de operator va verifica m?surile implementate ?i le va ajusta atunci când este necesar pentru a se asigura c? prelucrarea este efectuat? în conformitate cu reglement?rile privind confiden?ialitatea datelor ?i c? drepturile persoanelor vizate în cauz? sunt respectate în permanen??.

 5. Persoana împuternicit? de operator se va asigura c? toate persoanele fizice aflate sub supravegherea sa care au acces la date cu caracter personal prelucreaz? efectiv aceste date numai în conformitate cu instruc?iunile Operatorului, cu excep?ia cazului în care Persoana împuternicit? de operator este obligat?, conform legisla?iei na?ionale sau a Uniunii Europene, s? prelucreze ?i s? transfere aceste date în orice situa?ie, chiar ?i f?r? a exista o astfel de instruc?iune. Persoana împuternicit? de Operator trebuie s? se asigure c? persoanele aflate în afara ariei de responsabilitate relevante nu au acces la datele cu caracter personal.

 6. În consecin??, Persoana împuternicit? de operator trebuie s? efectueze o împ?r?ire strict? a opera?iunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a se asigura c? nu este posibil accesul la date pentru personalul neimplicat în prelucrarea respectivelor date.

 7. Colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor în locuin?e private nu este permis? în principiu. Operatorul este de acord cu colectarea, utilizarea ?i prelucrarea datelor sale cu caracter personal în locuin?ele private ale angaja?ilor Persoanei împuternicite de operator sau subcontractan?ilor acesteia dac? au fost adoptate m?surile tehnice ?i organizatorice separate care faciliteaz? prelucrarea în locuin?e private în conformitate cu regulile privind confiden?ialitatea datelor. Acestea trebuie enumerate separat în Anexa nr.2

8. Dac? se utilizeaz? suporturi de stocare a datelor, Persoana împuternicit? de operator va lua în considerare în mod special orice suport de stocare a datelor provenit de la Operator sau care este utilizat pentru acesta din urm?, pentru a se asigura c? acestea fac obiectul unei administr?ri automate continue. Persoana împuternicit? de operator va documenta primirea ?i expedierea în scris [sau în form? electronic?].

Art. 5. Obliga?ii de a oferi sprijin

 1. Persoana împuternicit? de Operator va oferi Operatorului tot sprijinul posibil cu privire la obliga?ia sa de a r?spunde cererilor din partea persoanelor vizate ?i chestiunilor care ?in de exercitarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care Operatorul nu se poate ocupa el însu?i de drepturile persoanelor vizate, atunci Persoana împuternicit? de operator va respecta instruc?iunile relevante venite de la Operator în limitele acestei obliga?ii de sprijin cu privire la afirmarea drepturilor persoanelor vizate f?r? întârzieri nejustificate. Astfel, pentru a pune toate informa?iile necesare la dispozi?ia Operatorului într-un format adecvat în acest scop, atunci când persoanele vizate solicit? exercitarea anumitor drepturi specifice, Persoana împuternicit? de Operator va r?spunde c?tre Operator în urm?toarele termene:

 În ceea ce prive?te exercitarea

(a)            dreptului la rectificare                                în termen de o s?pt?mân?,

(b)            dreptului la ?tergerea datelor

     („dreptul de a fi uitat”)                              în termen de o s?pt?mân?,

(c)            dreptului la restric?ionarea prelucr?rii în termen de o s?pt?mân?,

(d)            dreptului la portabilitatea datelor              în termen de dou? s?pt?mâni,

(e)            dreptului la informare                                în termen de dou? s?pt?mâni,

(f)             dreptului de acces                                      în termen de dou? s?pt?mâni

(g)            dreptului de obiec?ie                                   în termen de o s?pt?mân?,

de la momentul notific?rii de c?tre Operator în fiecare caz.

            Aceste termene pot fi modificate func?ie de cele indicate de autoritatea de supraveghere.

Persoana împuternicit? de Operator va notifica Operatorul f?r? întârziere în cazul în care orice persoan? vizat? contacteaz? Persoana împuternicit? de Operator în mod direct pentru a-?i exercita drepturile de persoane vizate.

 2. În situa?ia unei înc?lc?ri a securit??ii datelor cu caracter personal (ex. „înc?lcarea securit??ii datelor cu caracter personal” definit? conform Art. 4 pct.12 din Regulamentul general privind protec?ia datelor – GDPR), Persoana împuternicit? de operator va notifica Operatorul despre acest lucru în scris, f?r? întârziere, cel târziu în 24 de la ore de la luare la cuno?tin?? a înc?lc?rii respective, indicând:

(a)            o descriere a naturii înc?lc?rii protec?iei datelor cu caracter personal, inclusiv, dac? este posibil, categoriile ?i num?rul aproximativ al persoanelor vizate în cauz?, categoriile afectate ?i num?rul aproximativ de înregistr?ri de date cu caracter personal,

(b)            o descriere a consecin?elor probabile ale înc?lc?rii securit??ii datelor cu caracter personal, precum ?i

(c)            o descriere a m?surilor adoptate sau propuse pentru remedierea înc?lc?rii securit??ii datelor cu caracter personal ?i, dac? este necesar, a m?surilor pentru atenuarea eventualelor efecte negative ale acestora.

Persoana împuternicit? de operator va sprijini Operatorul în elaborarea notific?rilor privind înc?lcarea securit??ii datelor cu caracter personal c?tre autoritatea de supraveghere, precum ?i notificarea persoanelor vizate afectate de respectiva înc?lcare.

 3. Atunci când efectueaz? o evaluare a impactului asupra protec?iei datelor ?i orice consultare prealabil? a autorit??ii de supraveghere, Persoana împuternicit? de operator va sprijini Operatorul, dac? este solicitat acest lucru, ?inând cont de tipul prelucr?rii ?i în limitele informa?iilor disponibile Persoanei împuternicite de operator.

Art. 6.Cooperarea cu autorit??ile de supraveghere

 1. Persoana împuternicit? de operator va facilita verificarea ?i supravegherea adecvat? a prelucr?rii datelor de c?tre autoritatea de supraveghere competent? ?i va furniza autorit??ii de supraveghere informa?ii corecte, complete ?i la timp cu privire la activit??ile de prelucrare care sunt incluse în obiect, pentru a permite efectuarea oric?ror audituri ?i m?suri de control ?i a se supune imediat instruc?iunilor emise de aceast? autoritate.

 2. Persoana împuternicit? de operator va notifica Operatorul f?r? întârziere în cazul în care o autoritate de supraveghere contacteaz? Persoana împuternicit? de operator în mod direct cu privire la activit??ile de prelucrare care fac parte din obiectul aflat sub controlul ?i supravegherea sa conform prevederilor acestui Act Adi?ional.

Art. 7. Obliga?ii de informare ?i drepturi de inspec?ie

 1. Operatorul are dreptul în orice moment s? se conving? de respectarea termenilor ?i a condi?iilor prezentului act aditional, fie personal, fie printr-un reprezentant numit de Operator. Persoana împuternicit? de Operator va oferi Operatorului ?i/sau reprezentantului numit de acesta acces imediat la sediile importante unde au loc activit??ile de prelucrare.

 2. În acest scop, Persoana împuternicit? de operator va pune la dispozi?ie Operatorului, f?r? întârziere, toate datele ?i informa?iile necesare pentru monitorizarea respect?rii obliga?iilor prev?zute în prezentul Act Adi?ional sau pe care acesta le-a solicitat în mod explicit

 3. Dac? se solicit? acest lucru, fiecare parte  va pune la dispozi?ia celeilalte p?r?i, f?r? întârziere, toate informa?iile necesare pentru registrul de prelucrare privind activit??ile de prelucrare aferente.

4. Operatorul va informa Persoana împuternicit? de Operator, f?r? întârziere, în scris [sau în form? electronic?] în cazul în care Operatorul identific? orice erori sau nereguli la inspectarea rezultatelor execut?rii în baza comenzii.

 5. În cazul în care orice date cu caracter personal aflate în posesia Persoanei împuternicite de operator sunt puse în pericol prin gaj sau confiscare, prin proceduri de insolven?? sau orice alte evenimente sau m?suri ale ter?ilor, Persoana împuternicit? de operator va notifica Operatorul în consecin??, f?r? întârziere. Persoana împuternicit? de operator va notifica ter?ii implica?i în acest sens, f?r? întârziere, de dreptul de control si proprietate privind datele cu caracter personal ale operatorului.

Art. 8. Recrutarea altor persoane împuternicite de operator (subcontractori)

 1. Atunci când Persoana împuternicit? de operator inten?ioneaz? s? numeasc? un subcontractant, va notifica Operatorul cu privire la denumirea acestuia ?i activit??ile planificate ?i va numi respectivul subcontractant numai cu acordul scris prealabil al Operatorului.

 2. În momentul încet?rii rela?iilor contractuale cu subcontractantul, Persoana împuternicit? de Operator se va asigura c? subcontractantul returneaz? Persoanei împuternicite de Operator datele cu caracter personal prelucrate în cadrul activit??ilor sale, urmat? de ?tergerea acestor date.

 3. Persoana împuternicit? de Operator va notifica Operatorului f?r? întârziere orice modificare iminent? privind rela?ia cu un subcontractant. Operatorul poate ridica o obiec?ie fa?? de o astfel de modificare cu un motiv întemeiat, situa?ie în care Persoana împuternicit? de Operator trebuie s? modifice sau s? înceteze rela?ia cu subcontractantul, în conformitate cu obiec?ia formulat?.

 4. În cazul în care Persoana împuternicit? de un operator recruteaz? o alt? persoan? împuternicit? pentru efectuarea de activit??i de prelucrare specifice în numele Operatorului, acelea?i obliga?ii privind protec?ia datelor prev?zute în prezentul act adi?ional revin subcontractantului. În acest sens, în momentul numirii unui subcontractant, Persoana împuternicit? de Operator va încheia un contract cu respectivul subcontractant pentru a se asigura c? acesta este supus acelora?i obliga?ii privind confiden?ialitatea datelor precum cele prev?zute în prezentul act aditional între Operator ?i Persoana împuternicit? de Operator. Dovezi adecvate în acest sens trebuie furnizate Operatorului f?r? întârzieri nejustificate.

 5. Persoana împuternicit? de Operator se asigur? c? fiecare subcontractant ofer? garan?ii adecvate pentru a se asigura c? sunt executate m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate astfel încât prelucrarea s? se realizeze în conformitate cu reglement?rile aplicabile privind confiden?ialitatea datelor. În cazul în care se solicit? dovezi, Persoana împuternicit? de Operator trebuie s? le transmit? imediat Operatorului.

6. In cazul în care sucontractorul nu î?i respect? obliga?iile privind protec?ia datelor, Persoana împuternicit? de operator r?mâne pe deplin r?spunz?toare fa?? de Operator în ceea ce prive?te îndeplinirea obliga?iilor subcontractorului.

Art. 9. R?spundere ?i ac?iuni în regres

1. Operatorul este r?spunz?tor pentru prejudiciul cauzat de opera?iunile sale de prelucrare care încalc? prevederile legale.

 2. Persoana împuternicit? de operator este r?spunz?toare pentru prejudiciul cauzat de opera?iunile sale de prelucrare doar în cazul în care nu a respectat obliga?iile care, conform legisla?iei aplicabile în materie, revin în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a ac?ionat înafara sau în contradic?ie cu instruc?iunile legale ale Operatorului.

 3. Operatorul sau Persoana împuternicit? de operator este exonerat de r?spunderea ce îi revine în temeiul alin. 1 ?i 2 de mai sus, dac? dovede?te c? nu este r?spunz?tor în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.

4. În cazul în care atât Operatorul, cât ?i Persoana împuternicit? de operator sunt implica?i în acelea?i opera?iuni de prelucrare ?i sunt responsabili pentru pierderi sau pagube materiale sau morale cauzate de activit??ile de prelucrare care nu sunt conforme cu prevederile legale, p?r?ile implicate sunt r?spunz?toare in totalitate pentru intreag prejudiciul, pentru a asigura desp?gubirea efectiv? a persoanei vizate.

5. În cazul în care se face o revendicare de c?tre o persoan? vizat? împotriva unei p?r?i implicate din cauza unei pierderi sau pagube cauzate de activit??i de prelucrare care încalc? prevederile legale ?i dac? una din p?r?i a pl?tit integral desp?gubirile pentru pierderea sau paguba suferit?, atunci aceasta are dreptul s? cear? celeilalte p?r?i contractante desp?gubiri propor?ionale p?r?ii sale de responsabilitate pentru astfel de pierderi sau pagube.

 6. Persoana împuternicit? de Operator este r?spunz?toare fa?? de Operator pentru respectarea obliga?iilor privind protec?ia prelucr?rii datelor ?i pentru respectarea obliga?iilor subcontractantului care urmeaz? s? fie convenit prin Contract, pe care îl nume?te pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Orice culp? din partea subcontractantului trebuie atribuit? Persoanei împuternicite de operator drept culp? proprie.

Art. 10. Consecin?ele juridice ale rezilierii

 1. La rezilierea/denun?area unui contract sau la finalizarea serviciilor de prelucrare, Persoana împuternicit? de operator va returna Operatorului, la alegerea acestuia, toate rezultatele prelucr?rii datelor cu caracter personal ?i înregistr?rile care con?in date cu caracter personal, într-un termen stabilit de acesta din urm? ?i/sau va distruge sau va ?terge orice astfel de materiale, în conformitate cu legea privind confiden?ialitatea datelor, cu excep?ia cazului în care Persoana împuternicit? de operator este obligat?, în baza legisla?iei na?ionale sau a Uniunii Europene, s? continue s? p?streze aceste date cu caracter personal. Dac? se solicit? acest lucru, Persoana împuternicit? de operator va furniza Operatorului dovezi privind ?tergerea sau distrugerea datelor în scris.

2. În cazul în care Operatorul nu face o selec?ie la data sau înainte de data incet?rii Contractului, toate datele cu caracter personal, rezultatele ?i înregistr?rile prelucr?rii care con?in date cu caracter personal trebuie returnate ini?ial Operatorului.

3. În cazul în care Persoan? împuternicit? de operator a numit subcontractan?i, atunci punctele 10.1 pân? la 10.2 se aplic? acestora prin analogie. Persoana împuternicit? de operator r?mâne pe deplin responsabil? fa?? de Operator pentru rezilierea  contractelor de serviciilor de prelucrare încheiate cu subcontractan?ii numi?i de aceasta.

 4. Înregistr?rile în scopuri de documentare care servesc drept dovad? a prelucr?rii legale a datelor cu caracter personal în conformitate cu comenzile plasate sau instruc?iunile emise sunt p?strate de Persoana împuternicit? de operator în conformitate cu perioadele legale de p?strare ?i dup? încetarea activit??ilor de prelucrare, iar copii ale acestor înregistr?ri vor fi livrate Operatorului, la solicitarea acestuia. Dup? livrarea acestor copii, Persoana împuternicit? de operator va elimina copiile existente.

Art. 11. Diverse

 1. P?r?ile contractante au dreptul de a cesiona toate drepturile ?i obliga?iile care decurg din prezentul act aditional, inclusiv aceast? obliga?ie de prelucrare a datelor cu caracter personal în numele Operatorului, c?tre succesorii legali universali ?i cu titlu universal ai acestora, insa doar dupa notificarea in scris a celeilalte parti.

 2. Toate modific?rile ?i complet?rile, precum ?i încetarea prezentului Contract ?i a anexelor sale, sunt valabile numai dac? sunt efectuate în scris.

 3. Nevalabilitatea, nelegalitatea sau inaplicabilitatea oric?rei prevederi din prezentul acti aditional sau anexele acestuia nu va afecta legalitatea ?i aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului act aditional în niciun fel. Orice astfel de prevedere nevalabil?, ilegal? sau lipsit? de aplicabilitate a prezentului act aditional va fi considerat? înlocuit? cu o prevedere valabil?, legal? ?i aplicabil? care este cât mai apropiat? posibil de inten?ia legal? ?i economic? a P?r?ilor ?i de scopul prevederii nevalabile, ilegale sau lipsite de aplicabilitate care a fost eliminat?

 4. Prezentul Act adi?ional se completeaz? cu dispozi?iile Regulamentului UE 2016/679 - Regulamentului General privind Protec?ia Datelor, precum ?i cu celelalte dispozi?ii legale aplicabile.

5. Prezentul Act adi?ional este reglementat de legisla?ia din România; regulile privind conflictul de legi în conformitate cu dreptul interna?ional privat sunt excluse.

6. Dac? ave?i orice întreb?ri sau observa?ii referitoare la prezenta Notificare, v? rug?m s? ne contacta?i:

 • prin e-mail, la office@agro-star-sud.ro;
 • prin intermediul formularului online de solicitare disponibil la https://www.agro-star-sud.ro/contact;
 • po?tal la urm?toarea adres?: Soseaua de Centura Bucuresti nr. 29, Comuna Jilava, cod postal 077120, Judetul Ilfov.